__________900
____________...
________-___...
____________...
____________...
__________22
____________...
____________...
____________...
__________22
____________...

שיחות ראשי הישיבה זצ"ל לפורים 
__________34
במהלך ימי מלחמת המפרץ נתן מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל שיחה על מגילת אסתר. על פשר ההצמדה של תענית אסתר לצד ימי הפורים. בד בבד עוסק הרב ליכטנשטיין על מה השתנה מתחילת המגילה לסופה בבחינת "אכתי עבדי אחשוורוש אנן". בציטוט ממסכת מגילה "בעצלתיים ימך המקרה"- "בשביל עצלות שהיה לישראל שלא עסקו בתורה" מדגיש הרב ליכטנשטיין את היבט חשבון הנפש לצד קריאה כנה לקב"ה במצב סכנה. בסיום השיחה מסיים הרב ליכטנשטיין באותה התלכדות ציבורית שהייתה בימי מרדכי ואסתר ומחייבת אותנו גם היום.
אורך: 36 דקות
 
____________...
בשיחה שניתנה בשנת תשנ"ו מאפיין הרב עמיטל את תרבותו של עמלק שכנגדה אנו מצווים להילחם. דרך דברי המדרש " 'ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו' - אמר להתך: לך אמור לה: בן בנו של 'קרהו' בא עליכם, הדא הוא דכתיב 'אשר קרך בדרך' " ובכך מסביר למה עמלק הוא אינו חלק מהמכלול ובעצם קיומו מבטא את ה"יציאה מן הכלל". בסוף השיחה מסיים הרב עמיטל בפנינה- חסידית שאומרים שבכל אדם ישנה מעט 'עמלקיות', והוא צריך לעבוד על עצמו כדי למחות אותה.
__________34

בשיחה שניתנה בשנת תשנ"ג עומד הרב יהודה עמיטל זצ"ל עומד הרב עמיטל על המאפיין של עמלק- המקריות. דרך דבריו של המהר"ל המתמקד באופי המילה "מחר"- "ומחר אעשה כדבר המלך" עומד הרב עמיטל על הדרך להפלתו של עמלק. בהמשך דבריו עומד הרב עמיטל על דברי המהר"ל על הפסוק "ותשם אסתר את מרדכי על בית המן". בסוף דבריו מתייחס הרב עמיטל לדרשת "בקום עלינו אדם" ו"להיות עתידים ליום הזה".
אורך: 43 דקות
____________...
בשיחה שניתנה בתענית אסתר תשנ"ב עומד מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל על סמיכת הצום לימי הפורים. בשיחה עומד הרב ליכטנשטיין זצ"ל על הזכות שכנסת ישראל קיבלה לציין את ימי פורים המבטאים ישועה והצלה המהדהדות בהסטוריה שלה לדורותיה מכאן ועד ביאת גואל צדק. חג הפורים על סמליו - קיום תורני יהודי, "קימו וקבלו היהודים" - נתאפשר הודות לכך שהיה מי שדאג ליטול את אותם יהודים הנמצאים בשושן, שקועים בעולם ותרבות של "לעשות כרצון איש ואיש", לאחד אותם, ליכדם ורוממם, והביא אותם לדרגה שבה אין עוד "איש ואיש", אלא "ציבור" המגולם בכנסת ישראל אחת, מאוחדת ומלוכדת.

__________34
____________...
למי שאין ספוטיפיי ניתן לשמוע כאן>>
*שיעור שניתן בערב "יינה של תורה"- לבוגרי הישיבה

שיעורים לקריאה
____________...
בשיעורו מציב הרב יואל בן-נון מספר שאלות לעצם ציון ימי הפורים ומיקומה של מגילת אסתר כחלק מעשרים וארבעה הספרים כאשר שם-שמיים נעדר ממנה. הרב יואל ממשיך לדבר על ההתאפקות שמאפיינת את המגילה לאורכה. לאחר הבנת הקונטקסט ההיסטורי בה מגילת אסתר מתרחשת ובהקבלות לסיפורי תנ"ך נוספים חותם הרב יואל את דבריו "את האופן בו היהודים עמדו על נפשם ועל עצם קיומם וניצלו בנס גדול בעולם ההיפך בדרכי ההיפך, ואת כל מה שהתנ"ך אומר בדרך הישר, אומרת מגילה זו בדרך של "ונהפוך הוא".
____________...
בסיכום שיעור שניתן ע"י הרב אמנון בזק עומד הרב בזק על אופי הדין של המימרא "אף הן היו באותו הנס". בהמשך דן הרב בזק באופי החיוב ובפריסת שיטות הראשונים והאחרונים בסוגיה דן הרב בזק ברמות החיוב השונות. 
____________...
בשיעור לקראת פורים עוסק הרב נחמיה רענן בגמרא המפורסמת במסכת שבת פח.- "הדור קיבלוה בימי אחשוורוש דכתיב "קיימו וקיבלו היהודים". מה אותה משמעות של קבלת תורה מחדש בימי אחשוורוש. דרך דבריו של ר' ירוחם הלוי ליבוביץ ממיר ור' יהודה ליב חסמן עומד הרב נחמיה רענן על אופי אותה קבלה מחודשת ומסיים את דבריו במסר אקטואלי בעניין זה על בסיס הפסוק "המחדש בטובו בכל יום תמיד"
____________...
בסדרת שיעורים למגילת אסתר עומד פרופ' יונתן גרוסמן על הרבדים הנסתרים שניתוח רגיש וספרותי של הפסוקים חושף אותם. בשיעור הנוכחי עומד פרופ' גרוסמן על דמותו השנויה במחלוקת של המלך אחשוורוש. האם מדובר על מלך אדיב שמזמין למשתה גדול את ה"כל העם הנמצאים בשושן" מחד או שמא המגילה בדרכה שלה ובצורה סמויה לועגת למלך אחשוורוש בהיותו מלך יהיר.
שיעורים לשמיעה
____________...

בשיעורו עוסק ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין בדינו של פורים קטן שלא נאמר תחנון לפי דברי השו"ע. בסופו של השיעור מחלק הרב משה ליכטנשטיין את היבט הזכירה ואת היבט ההצלה. בגין חילוק זה ניתן לפצל את שני מרכיבי החג - את היבט הברית בין כנסת ישראל לקב"ה ניתן להקדים אך את היבט ההצלה ניתן לקיים רק לאחר ההצלה אך לא ניתן להקדימו.
אורך: 47 דקות
_____________9
כאשר ישנה אפשרות לבחור בין קריאת המגילה בלילה לבין קריאתה ביום - מה עדיף? תוס' סבורים שעיקר קריאת המגילה היא הקריאה שביום. ייתכנו כמה השלכות לקביעה זו - בני הכפרים המקדימים את קריאתם; ברכת שהחיינו על קריאת היום; אמירת על הניסים בליל פורים. אולם, ייתכן ששאלת הבחירה בין שתי האפשרויות אינה תלויה רק בדיון מהי הקריאה המרכזית בפורים, אלא גם בדיון כללי ביחס שבין הכלל `מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה`, ובין העדפת מצווה מהודרת ומשובחת.
אורך: 33 דקות
____________...
בשיעורו עוסק ראש הישיבה הרב ברוך גיגי בסימן י"ח בספרו של ר' צדוק הכהן מלובלין "רסיסי לילה" לפורים. בתחילה עוסק הרב גיגי בהבדל בין קדושת השבת שקביעא וקיימא לבין הימים הטובים שעם ישראל מקדשים אותם. לאחר מכן עוסק הרב גיגי בהבדל בין עולם של בחירה לבין עולם של ידיעה והקשר בינו לבין עולמו של עמלק. בסופו של השיעור עוסק הרב גיגי בפור שאנו מפילים בשעירי יום הכיפורים ובהבדל בין נקודת מבטו של המן לבין נקודת מבטם של עם ישראל בעניין זה.
אורך: 30 דקות
____________13
בשיעורו  עוסק הרב יאיר קאהן בהבדל בימי הפורים בין הכפרים למוקפין חומה. בדברי הרמב"ן המפורסמים "נעשו אגודות אגודות?, ומה ראו על ככה?". הרב קאהן מאפיין את הייחודיות של "כרכים המוקפין חומה מימות יהושע בן נון"- לחלוק כבוד לא"י. ובהבדל בין ציון ימי הפורים בארץ ישראל ובחוצה לארץ.
אורך: 30 דקות
Powered by ActiveTrail