__________900
____________...
________-___...
____________...
____________...
__________22

הלכות פורים מאת ראש הישיבה הרב ברוך גיגי
________-___...
____________...
____________...

רעיונות רבני הישיבה לפורים 
__________34
____________...
_____________33

שיחות ראשי הישיבה זצ"ל לפורים 
__________34
בתענית אסתר ה'תשס"א נתן מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל שיחה על מגילת אסתר בה עמד על דמותה העולה מן המגילה. בשיחה השווה הרב בין אסתר הפסיבית של תחילת המגילה לבין דמותה המתגלה בהמשך. הרב הראה שרק כאשר מטיח בה מרדכי דברים קשים, היא מבינה את גודל השליחות שלה והופכת להיות מנהיגה ומובילה. כמסר לימינו טען הרב שאנו צריכים לשאול את עצמינו איך אנחנו יכולים לעשות יותר וכיצד אנו יכולים להועיל לעם ישראל.
____________...
בשיחה שנמסרה בפורים תשס"ב מעלה מורנו הרב עמיטל זצ"ל מספר נקודות בנוגע לחג הפורים תוך עמידה על המסר המרכזי לפיו אם ברצונך לנצח את אויביך, עליך למלא את כל מבוקשם. רק במצב כזה, כשהם מלאים, תוכל להפיל אותם בפח.

שיעורים לקריאה
____________...
מגילת אסתר מייצגת עולם יהודי גלותי, פוליטיקה של הישרדות בתוך הסתר פנים, עולם מתבולל בחיצוניותו ויהודי בתוכו. זהו קוטב הפוך לתורה ולתנ"ך, לארץ ישראל ולירושלים, לשם ה' ולבית המקדש.
 
____________...
כאשר פורים חל ביום שישי, ופורים דמוקפים חל בשבת - נוהגים בערים המוקפות חומה 'פורים משולש'. מהם דיניו של פורים זה? מתי קוראים במגילה, ומתי מקיימים את שאר מצוות הפורים?

 
____________...
לקראת סוף המגילה עולה שאלה מתבקשת; מדוע פחדו עמי הארץ מאגרות מרדכי? אומנם האגרות החדשות מתירות ליהודים "להקהל ולעמד על נפשם" (ח', יא), אולם אגרות אלו לא ביטלו את אגרות המן, שבהן הותר לאויבי היהודים להילחם ביהודים ולבוז אותם. מדוע אם כן חוששים לפתע "רבים מעמי הארץ"? וכי יעלה על הדעת שעוצמתם הצבאית של היהודים גדולה מזו של אויביהם?
שיעורים לשמיעה
____________...
מה היה אופי החגיגה שנעשתה בשנת הנס עצמה בפרזים ובשושן? כיצד נהגו בשנים שלאחר מכן? מה שינה מרדכי באגרתו ששלח לכל המדינות בדבר ציון ימי הפורים, וכיצד נוצר המנהג של ימים שונים לפרזים ולמוקפין?

אורך: 57 דקות
_____________9
כאשר ישנה אפשרות לבחור בין קריאת המגילה בלילה לבין קריאתה ביום - מה עדיף? תוס' סבורים שעיקר קריאת המגילה היא הקריאה שביום. ייתכנו כמה השלכות לקביעה זו - בני הכפרים המקדימים את קריאתם; ברכת שהחיינו על קריאת היום; אמירת על הניסים בליל פורים. אולם, ייתכן ששאלת הבחירה בין שתי האפשרויות אינה תלויה רק בדיון מהי הקריאה המרכזית בפורים, אלא גם בדיון כללי ביחס שבין הכלל `מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה`, ובין העדפת מצווה מהודרת ומשובחת.

אורך: 33 דקות
____________...
הגמ' במסכת מגילה אומרת על אדם שקורא את המגילה מתוך ספר: "אמר רב יהודה אמר שמואל הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא". בשיעור שלהלן נעסוק בדינים שונים השייכים למצוות קריאת מגילה ובאופן ספציפי יותר בדיני קריאת מגילה ביחיד אל מול דיני קריאת המגילה בציבור.

אורך: 34 דקות
Powered by ActiveTrail