__________900
____________...
שיחות ראשי הישיבה זצ"ל לפורים 
__________34
כמה מחכמי הסנהדרין פרשו ממרדכי, הואיל ובחר להיות משנה למלך במקום לעסוק בתורה. מחלוקת זו יכולה להתבאר באופנים שונים, שיש בהם כדי לשרטט את הקווים האמורים להנחות כל אדם העומד בפני בחירת מקצוע.
____________...
אם אתה רוצה לנצח את אויביך, עליך למלא את כל מבוקשם. רק במצב כזה, כשהם מלאים, תוכל להפיל אותם בפח.
הלכות פורים משולש מאת ראש הישיבה הרב ברוך גיגי
____________...
בשיעור זה דן הרב גיגי במעמד יום הפורים בשנה בה פורים דמוקפים חל בשבת, 'פורים משולש', ובהשלכות ההלכתיות על קריאת המגילה - מה מעמדו של פורים דמוקפים, מדוע לא קוראים מגילה בשבת וכיצד התשובות השונות לשאלות אלה משפיעות על הלכות קריאת מגילה? בנוסף דן הרב גיגי בשאלות העולות בפורים משולש אודות קריאת מגילה ליחיד וקריאת מגילה על ידי נשים.
____________...
באיזה יום מקיימים סעודת פורים בפורים משולש? מדוע לא מקיימים סעודה בשבת? ומה הקשר למשלוח מנות? הרב ברוך גיגי על הלכות סעודת פורים בפורים משולש, בגמרא, בראשונים ובפוסקים.
____________...
מה דינו של 'על הנסים' בסעודת פורים של פורים משולש? הדבר יכול להיות תלוי בהבנה של מהות התוספת בברכה - האם היא קשורה בקדושת היום, או באה להוסיף ולהרחיב את ההודאה.
0
מה יעשה אדם שקיים את מצוות פורים דפרזים ביום שישי ורוצה לשבות בירושלים? האם הדין שונה לבן ירושלים שעושה אותו הדבר? ומה יעשה בן ירושלים שהיה בירושלים ביום י"ד ורוצה לשבות מחוץ לעיר?
רעיונות רבני הישיבה לפורים תשפ"א
0
התך זה דניאל - בין מגילת אסתר לספר דניאל | ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין
0
מגילה בגולה: עיון בפן הגלותי של מגילת אסתר | ד"ר יושי פרג'ון
0
בין חטא עץ הדעת לשכרות בפורים | הרב ברוך גיגי
0
מגילת אסתר: גילוי נצחיותם של ישראל | הרב מרדכי סבתו

____________...
ישנן הקבלות רבות בין הקורות את שאול לסיפור פורים. בסדרה בת 4 מפגשים באנגלית, דנים הרב מנחם ליבטאג והרב אלכס ישראל בשאלות האם מרדכי ואסתר טיפלו במה ששאול לא סיים? מהי המשמעות של המן כעמלק - גזע או מוסר?

In honor of Michael Charish sponsored by his parents Sharon and Howard Charish

זמן צפייה: כ- 6 דק' לפרק

שיעורים לקריאה
____________...
בשיעורו מציב הרב יואל בן-נון מספר שאלות לעצם ציון ימי הפורים ומיקומה של מגילת אסתר כחלק מעשרים וארבעה הספרים כאשר שם-שמיים נעדר ממנה. הרב יואל ממשיך לדבר על ההתאפקות שמאפיינת את המגילה לאורכה. לאחר הבנת הקונטקסט ההיסטורי בה מגילת אסתר מתרחשת ובהקבלות לסיפורי תנ"ך נוספים חותם הרב יואל את דבריו "את האופן בו היהודים עמדו על נפשם ועל עצם קיומם וניצלו בנס גדול בעולם ההיפך בדרכי ההיפך, ואת כל מה שהתנ"ך אומר בדרך הישר, אומרת מגילה זו בדרך של "ונהפוך הוא".
____________...
בסיכום שיעור שניתן ע"י הרב אמנון בזק עומד הרב בזק על אופי הדין של המימרא "אף הן היו באותו הנס". בהמשך דן הרב בזק באופי החיוב ובפריסת שיטות הראשונים והאחרונים בסוגיה דן הרב בזק ברמות החיוב השונות. 
____________...
בשיעור לקראת פורים עוסק הרב נחמיה רענן בגמרא המפורסמת במסכת שבת פח.- "הדור קיבלוה בימי אחשוורוש דכתיב "קיימו וקיבלו היהודים". מה אותה משמעות של קבלת תורה מחדש בימי אחשוורוש. דרך דבריו של ר' ירוחם הלוי ליבוביץ ממיר ור' יהודה ליב חסמן עומד הרב נחמיה רענן על אופי אותה קבלה מחודשת ומסיים את דבריו במסר אקטואלי בעניין זה על בסיס הפסוק "המחדש בטובו בכל יום תמיד"
____________...
בסדרת שיעורים למגילת אסתר עומד פרופ' יונתן גרוסמן על הרבדים הנסתרים שניתוח רגיש וספרותי של הפסוקים חושף אותם. בשיעור הנוכחי עומד פרופ' גרוסמן על דמותו השנויה במחלוקת של המלך אחשוורוש. האם מדובר על מלך אדיב שמזמין למשתה גדול את ה"כל העם הנמצאים בשושן" מחד או שמא המגילה בדרכה שלה ובצורה סמויה לועגת למלך אחשוורוש בהיותו מלך יהיר.
שיעורים לשמיעה
____________...

בשיעורו עוסק ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין בדינו של פורים קטן שלא נאמר תחנון לפי דברי השו"ע. בסופו של השיעור מחלק הרב משה ליכטנשטיין את היבט הזכירה ואת היבט ההצלה. בגין חילוק זה ניתן לפצל את שני מרכיבי החג - את היבט הברית בין כנסת ישראל לקב"ה ניתן להקדים אך את היבט ההצלה ניתן לקיים רק לאחר ההצלה אך לא ניתן להקדימו.
אורך: 47 דקות
_____________9
כאשר ישנה אפשרות לבחור בין קריאת המגילה בלילה לבין קריאתה ביום - מה עדיף? תוס' סבורים שעיקר קריאת המגילה היא הקריאה שביום. ייתכנו כמה השלכות לקביעה זו - בני הכפרים המקדימים את קריאתם; ברכת שהחיינו על קריאת היום; אמירת על הניסים בליל פורים. אולם, ייתכן ששאלת הבחירה בין שתי האפשרויות אינה תלויה רק בדיון מהי הקריאה המרכזית בפורים, אלא גם בדיון כללי ביחס שבין הכלל `מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה`, ובין העדפת מצווה מהודרת ומשובחת.
אורך: 33 דקות
____________...
בשיעורו עוסק ראש הישיבה הרב ברוך גיגי בסימן י"ח בספרו של ר' צדוק הכהן מלובלין "רסיסי לילה" לפורים. בתחילה עוסק הרב גיגי בהבדל בין קדושת השבת שקביעא וקיימא לבין הימים הטובים שעם ישראל מקדשים אותם. לאחר מכן עוסק הרב גיגי בהבדל בין עולם של בחירה לבין עולם של ידיעה והקשר בינו לבין עולמו של עמלק. בסופו של השיעור עוסק הרב גיגי בפור שאנו מפילים בשעירי יום הכיפורים ובהבדל בין נקודת מבטו של המן לבין נקודת מבטם של עם ישראל בעניין זה.
אורך: 30 דקות
____________13
בשיעורו  עוסק הרב יאיר קאהן בהבדל בימי הפורים בין הכפרים למוקפין חומה. בדברי הרמב"ן המפורסמים "נעשו אגודות אגודות?, ומה ראו על ככה?". הרב קאהן מאפיין את הייחודיות של "כרכים המוקפין חומה מימות יהושע בן נון"- לחלוק כבוד לא"י. ובהבדל בין ציון ימי הפורים בארץ ישראל ובחוצה לארץ.
אורך: 30 דקות
Powered by ActiveTrail