__________900
__________42
_____________23
__________42
______61
"אנכי ה' אלוקיך"
הרב יעקב מדן
_______37
תורה ומדבר
הרב ברוך גיגי
____________...
הפטרת שבועות
הרב משה ליכטנשטיין
______61
"בשבת ניתנה תורה"
הרב בני להמן
_______37
"נעשה ונשמע"
הרב שלמה לוי
____________...
משמעויות לקרבן שתי הלחם
הרב שלמה ברין

_____________23
____________...
__________22
______57
____________...
__________22
______57

__________42
____________...
הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל מדבר על שני המרכיבים בגרות - הלאומי והדתי. 'עמך עמי', 'אלוקיך אלוקי', הן ביחס לגרות של אדם פרטי, והן ביחס לגרות של עם ישראל בכללה, שנעשתה בסיני.
____________...
מה היא משמעות בקשתה של רות מבועז לפרוש את כנפיו עליה ושל אמירתה כי בועז הוא גואל? המפרשים השונים מציעים תשובות שונות לשאלה זו. בפרקו הראשון של ספרה של ד"ר יעל ציגלר בקשתה של רות מתבארת. המאמר מציג פרשנויות שונות למונח "הגאולה" במגילת רות.
____________...
"אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה – דיינו" - מה חשיבות יש לעמידה לפני הר סיני מבלי לקבל את התורה? ננסה לענות על כך מתוך פרשתנו, הפותחת את חומש במדבר. פרשת במדבר מקרבת אותנו לחג השבועות ולנתינת התורה הנצחית, וחומש במדבר כולו עוסק במצוות שנוגעות לחיי השעה של העם במדבר. כיצד אלו מתחברים?

__________42
____________...
בשיחתו לקראת שבועות מציג הרב את שני הצדדים- כנסת ישראל והקב"ה בנתינת וקבלת התורה. בהמשך עוסק הרב בחשיבות לימוד התורה בתקופת הישיבה או מחוצה לה. 
_____________9
השיעור יעסוק בהיבט העקרוני בתפקידה של התורה לפי תפיסתו של בעל המשך חכמה. המשך חכמה כותב את הדברים האלה על הפסוק בפרשת יתרו "וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת ההר עשן וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק".
____________...
עיקרון יסודי קובע כי כל קדושה נובעת מחיבור למקור הקדושה, כלומר לקב`ה. לאור זאת, ניתן להניח כי קדושת עם ישראל נובעת מהיותם עבדי ה' בגופם. יסוד זה בא לידי ביטוי בכמה סוגיות הלכתיות: קבלת גרים, איסור חבלה, דין אין אדם משים עצמו רשע, ועוד.
 

Powered by ActiveTrail